Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego mayboo.pl jest:

F. H. U Karolina Siwak Sklep May boo ul. Mickiewicza 67, 44-100 Gliwice ; Nip: 631-263-30-66

który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA/ WŁAŚCICIEL SKLEPU.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Korzystanie z sklepu mayboo.pl darmowe i oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na warunki określone w Regulaminie.

2.Regulamin określa warunki korzystania mayboo.pl w zakresie zgłaszania Zamówień przez Klientów oraz zawierania Umów kupna – sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem sklepu w przedmiocie nabywania Towarów.

3. Klientami mayboo.pl mogą być wyłącznie:

3.1. Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Osoby prawne.

3.3.Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.

4. Prawem właściwym dla zawieranych Umów kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

5. Zawartość mayboo.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, złożenie zamówienia w sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do Umowy kupna – sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.

6. Kopiowanie zdjęć bez zgody właściciela Mayboo jest zabronione art. 16 (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904) i stanowi jego własność.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksową obsługą Klienta w zakresie: komunikowania i informowania Klientów, przyjmowania i weryfikacji Zamówień, realizacji Umów kupna – sprzedaży, doradztwa technicznego i pomocy przy wyborze odpowiedniego Towaru, organizowania procesu reklamacji i zwrotów oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16

3. Klient może uzyskać wszelkie informacje kontaktując się następująco:

4. Mailowo pod adresem: kontakt@mayboo.pl

GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, objęte są gwarancją Właściciela mayboo.pl

2.Wszystkie nazwy Towarów używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi Właściciela Mayboo

3. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń towaru powstałych po momencie przekazania Towaru Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze materiału ze względu na brak możliwości 100% jego odzwierciedlenia na ekranie urządzenia elektronicznego.

4. Towar jest szyty ręcznie i może nieznacznie różnić się wymiarami, nie ponoszę odpowiedzialności za zle dobrany rozmiar.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji Zamówień wynosi do 14 dni roboczych.

2. Firma Handlowo Usługowa Karolina Siwak (Mayboo.pl ) rygorystycznie przestrzega podanych zakresów realizacji Zamówień. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych i niezależnych np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu pełnej należności za Towar od Klienta na Konto Firmowe do dnia wysyłki. Czas wysyłki towaru nie jest liczony w czasie realizacji zamówienia.

4. Firma mayboo.pl zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadkach szczególnych, niezależnych od firmy. W takich sytuacjach Klient zostanie natychmiast powiadomiony i jednocześnie zostaną zwrócone należności wpłacone przez Klienta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep mayboo.pl przyjmuje Zamówienia Klientów codziennie przez całą dobę.

2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wykorzystanie wcześniej już założonego i zarejestrowanego Konta Klienta lub poprzez ”Szybki zakup” bez konieczności rejestracji oraz całodobowo przez pocztę email.

3. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie mailowe wysłane automatycznie przez BOK.

4. Klient, po złożeniu Zamówienia zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna – sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi w Regulaminie.

5. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna – sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

6.Właściciel mayboo.pl zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia Klienta, w przypadku braku należności na Koncie Firmowym w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia.

CENY

1. Wszystkie ceny mayboo.pl podane są w złotych polskich PLN i zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Firma mayboo.pl zapewnia Klientów, iż po sfinalizowaniu Umowy kupna – sprzedaży, cena będzie wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie aż do momentu zrealizowania zamówienia.

3.Właściciele mayboo.pl zastrzegają sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

PŁATNOŚCI

1.Sklep internetowy mayboo.pl umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności:

1.1. Przelew zwykły – pełna wpłata na Konto Firmowe: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4000 7046 5285

1.2. Płatność za pobraniem.

2. Klient, dokonując płatności za zamówiony Towar, zobowiązany jest koniecznie podać w treści przelewu następujące informacje: imię i nazwisko lub login, adres zamieszkania lub numer zamówienia.

DOSTAWA

1. Koszt dostawy towaru widoczny jest w koszyku.

2. Koszt dostawy powyżej kwoty 200 zł jest darmowy.

4. Zamówiony Towar dostarczany jest przy współpracy z Poczta Polska

6. Informacja o dostawie odbywa się z wyprzedzeniem 1-2 dniowym.

7. Ważne – Zawierając umowę sprzedaży kupujący zobowiązuje się nie tylko do zapłaty ceny ale również do odebrania zakupionej rzeczy.

8. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

7. Termin doręczenia przesyłki regulowany jest głównie przez firmy kurierskie, zazwyczaj obejmuje zakres czasu pomiędzy 24 – 48 godzin roboczch licząc od momentu wyjścia towaru z magazynu mayboo.pl.

8. istnieje możliwość odbioru osobistego.

REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Klienta.

2. Sklep może poprosić o dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii następujących dokumentów: rachunku zakupu towaru = potwierdzenie przelewu lub Faktury VAT, karty gwarancyjnej oraz protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu (w przypadku wady towaru spowodowanej w transporcie), wyciągu z konta lub kopii zamówienia przesyłanej na e-mail.

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i konserwacji.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie bedą rozpatrywane.

5. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach sklepu mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy kupna – sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru.

2. Klient zamierzając odstąpić od Umowy kupna – sprzedaży powinien w oznaczonym terminie wypełnić formularz w zakładce “Zwroty” na stronie www. mayboo.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru oraz równocześnie wysłać oświadczenie listem poleconym na adres firmy.

3. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres:  F. H. U Karolina Siwak Sklep May boo ul. Mickiewicza 67, 44-100 Gliwice.  Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów użytkowania poza otwarciem opakowania (np. wynikającym z konieczności sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia, Sprzedawca może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu.

4. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem zwrotnym Towaru ustalić z Biurem Obsługi Klienta dokładny adres zwrotu Towaru.

5. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta w terminie do 14 dni roboczych rozliczy zwrot należności dla Klienta.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca – mayboo.pl pokrywa koszty dostawy w pierwszą stronę (od Sprzedawcy do Konsumenta) jednak nie większą kwotę niż najniższa dostępna cena dostawy widoczna w koszyku.

WYJĄTKI OD ZWROTÓW

1) W myśl Art. 38,Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy  Handlowo Usługowej Karolina Siwak (Mayboo), adres: F. H. U Karolina Siwak Sklep May boo ul. Mickiewicza 67, 44-100 Gliwice do celów marketingowych i ewidencyjnych.